سریال و پخش خانگی

آشنایی با فرآیند پیچیده و بسیار سخت ساخت انیمیشن

مراحل بسیار زیاد و پیچید ه ای باید طی گردد تا یک انیمیشن فراوری گردد.

25 اردیبهشت 1398